Paieška

 

LIETUVOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS KONFEDERACIJA
ĮSTATAI

 
 
1. BENDROJI DALIS
 
1.1. „Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija“ (toliau – Konfederacija) yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
1.2.Teisinė forma ir pavadinimas – asociacija „Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija“
1.3.Konfederacija įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, Konfederacijos steigimo sutartimi ir šiais įstatais.
 
2. BUVEINĖ IR VEIKLOS LAIKOTARPIS
 
2.1.Konfederacijos buveinė: Žaliųjų ežerų 51, Vilnius,  Lietuvos Respublika. Konfederacijos buveinė gali būti keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
2.2.Konfederacijos veiklos trukmė yra neterminuota.
2.3.Konfederacijos finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.
 
3. JURIDINIS STATUSAS
 
3.1.Konfederacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
3.2.Konfederacija turi komercinį, ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Konfederacija turi savo antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą banke, savarankišką balansą, savo firminį blanką ir savo rekvizitus.
3.3.Konfederacijos nariai išlaiko savo komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei juridinio asmens teises.
3.4.Konfederacija už savo įsipareigojimus atsako turimu turtu ir neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus.
 
4. VEIKLOS TIKSLAI
 
4.1. Konfederacijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Konfederacijos veiklos tikslai yra:
4.1.1. atsinaujinančių išteklių energetikos ir efektyvaus energijos vartojimo propagavimas, siekiant klimato kaitos mažinimo bei subalansuotos plėtros tikslų, gamtinių išteklių išsaugojimo ateities kartoms;
4.1.2. konfederacijos narių ir kitų subjektų veiksmų derinimas ir koordinavimas santykiuose su kitais asmenimis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, valdymo ir valdžios institucijomis;
4.1.3. palankios verslo aplinkos atsinaujinančių išteklių energetikos vystimuisi kūrimas;
4.1.4. atsinaujinančių išteklių energetikos rinkos, jos dinamikos, pokyčių bei vystimosi Lietuvos Respublikoje perspektyvų tyrimas;
4.1.5. sudarymas Konfederacijos nariams kuo palankesnių sąlygų ūkinės veiklos vystimui, skatinimas veiklos plėtros visose atsinaujinančių išteklių energetikos srityse, teikimas Konfederacijos nariams pagalbos vykdant ūkinę veiklą ir ją plėtojant;
4.1.6. atstovavimas Konfederacijos nariams santykiuose su valdymo, valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis organizacijomis bei kitais asmenimis ir gynimas jų interesų;
4.1.7. regioninių ir tarptautinių atsinaujinančių išteklių energetikos mokslo, technikos ir kitų pasiekimų tyrimas, analizė ir jų pritaikomumo Lietuvos Respublikoje vertinimas;
4.1.8. dalyvavimas atsinaujinančių išteklių energetikos vystimąsi ir plėtrą skatinančiuose projektuose;
4.1.9. teikimas rekomendacijų, išvadų valdymo ir valdžios institucijomis.
4.2. Konfederacijos veiklos sritys ir rūšys:
4.2.1. organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus ir konsultacijas;
4.2.2. organizuoja parodas, suvažiavimus, muges;
4.2.3. prekiauja literatūra;
4.2.4. leidžia metodinę literatūrą apie atsinaujinančių išteklių energetiką;
4.2.5. dalyvauja paramos ir struktūrinių fondų projektuose, jų įsisavinime bei administravime;
4.2.6. teikia informaciją apie Konfederacijos veiklą;
4.2.7. įgyvendinant Konfederacijos tikslus bendradarbiauja su kitomis asociacijomis;
4.2.8. atstovauja savo narius santykiuose su valdymo, valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis organizacijomis bei kitais asmenimis ir gina jų interesus;
4.2.9. dalyvauja valdymo ir valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų steigiamų darbo grupių, komisijų, komitetų bei kitų struktūrų veikloje ir teikia pasiūlymus svarstant teisės aktų projektus;
4.2.10. formuoja palankią visuomenėje nuomonę apie Konfederaciją, jos narius ir atsinaujinančių išteklių energetiką;
4.2.11. palaiko ryšius su masinės informacijos priemonėmis;
4.2.12. kuria ir organizuoja programas ir veiklas visose savo narių vykdomos veiklos srityse;
4.2.13. rengia ir publikuoja įvairias gaires, strategijas ir kitus aktualius dokumentus;
4.2.14. užsiima kitų narystės organizacijų veikla.
4.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Konfederacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.
4.4. Konfederacijos veiklos ribojimai nustatyti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.
 
5. NARYSTĖ KONFEDERACIJOJE
 
5.1. Konfederacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra asociacijos, vykdančios veiklą atsinaujinančių išteklių energetikos ir efektyvaus energijos vartojimo srityse.
5.2. Konfederacijos narių skaičius neribojamas.
5.3. Asmuo į Konfederacijos narius priimamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau nei 1/2 (pusė) visuotiniame narių susirinkime dalyvavusių narių, turinčių balsavimo teisę.
5.4. Asmuo įgyja Konfederacijos nario teises ir pareigas nuo stojamojo įnašo ir stojimo kalendorinių metų nario mokesčių įmokėjimo dienos.
5.5. Narystė Konfederacijoje baigiasi, jeigu:
5.5.1. narys išstoja iš Konfederacijos, prieš 30 (trisdešimt) dienų iki išstojimo dienos pateikdamas rašytinį pranešimą Konfederacijos direktoriui;
5.5.2. narys likviduojamas arba dėl kitų pagrindų išbraukiamas iš Juridinių asmenų registro;
5.5.3. narys pašalinamas iš Konfederacijos už nario pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Narys iš Konfederacijos pašalinamas Konfederacijos direktoriaus teikimu ir visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) visuotiniame narių susirinkime dalyvavusių narių;
5.5.4. Konfederacija likviduojama.
5.6. Pasibaigus narystei stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Konfederacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
5.7. Stojamojo įnašo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Susirinkimas. Stojamasis įnašas įnešamas pinigais.
5.8. Nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Susirinkimas. Nario mokestis įnešamas pinigais.
 
6.  NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
6.1. Nariai turi teisę:
6.1.1.  dalyvauti visuotiniame narių susirinkime;
6.1.2.  pagal suteikiamas teises balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
6.1.3.  rinkti ir būti išrinktais į Konfederacijos valdymo organus;
6.1.4.  teikti pasiūlymus Konfederacijos visuotiniame narių susirinkimui;
6.1.5.  naudotis Konfederacijos teikiamomis paslaugomis;
6.1.6.  susipažinti su Konfederacijos dokumentais ir gauti visą Konfederacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
6.1.7.  susipažinti su Konfederacijos narių sąrašu;
6.1.8.  išstoti iš Konfederacijos, pateikus rašytinį pareiškimą;
6.1.9.  ginčyti teisme visuotiniame narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems įstatams ar Konfederacijos tikslams.
6.2. Konfederacijos narys turi tokias pareigas:
6.2.1. laikytis Konfederacijos įstatų ir kitų teisės aktų;
6.2.2. aktyviai dalyvauti Konfederacijos veikloje, padėti siekti ir įgyvendinti Konfederacijos tikslus;
6.2.3. laiku mokėti nustatytus stojamuosius mokesčius ir nario mokesčius;
6.2.4. teikti Konfederacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną siekiant įgyvendinti jos tikslus.
6.3.  Konfederacijos nariai taip pat turi ir kitas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas teises.
 
7.  KONFEDERACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
 
7.1. Siekdami vykdyti šiuose įstatuose numatytą veiklą Konfederacija:
7.1.1.  valdo, naudoja jai priklausantį turtą ir juo disponuoja;
7.1.2.  sudaro sutartis bei prisiima įsipareigojimus;
7.1.3.  priima sprendimą tapti kitų juridinių asmenų dalyviu ir išstoti iš jų;
7.1.4.  priima sprendimą stoti į tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų;
7.1.5.  savo tikslams pasiekti steigia, likviduoja kitus juridinius asmenis;
7.1.6.  vykdo įstatymų nedraudžiamą ir Konfederacijos įstatams bei veiklos tikslams neprieštaraujančią ūkinę komercinę veiklą, kuri reikalinga jos tikslams pasiekti;
7.1.7.  Kiekvienais metais rengia ir teikia nariams Konfederacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita rengiama pagal teisės aktų nustatytus privalomus reikalavimus.
 
8.  STEIGIMAS
 
8.1. Konfederaciją steigia juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra asociacija, sudarydami Konfederacijos steigimo sutartį ir visi ją pasirašydami. Minimalus Konfederacijos steigėjų skaičius yra penki.
8.2. Konfederacijos steigimas ir registravimas yra vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
9.  KONFEDERACIJOS ORGANAI
 
9.1. Konfederacijos organai yra visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), Konfederacijos prezidentas (toliau – Prezidentas) ir direktorius.
 
10.  VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
 
10.1.  Susirinkimas yra aukščiausias Konfederacijos organas. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi nariai. Narius Susirinkime atstovauja nario įgaliotas asmuo. Kiekvienas Konfederacijos narys turi po vieną balsą, nepriklausomai nuo stojamojo įnašo ir mokamo nario mokesčio dydžio.
10.2.  Susirinkimas:
10.2.1.  keičia Konfederacijos įstatus;
10.2.2.  priima sprendimus dėl narių pašalinimo iš Konfederacijos šiuose įstatuose numatytais pagrindais ir tvarka;
10.2.3.  nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;
10.2.4.  tvirtina metinę finansinę atskaitomybę ir Konfederacijos veiklos ataskaitą;
10.2.5.  priima sprendimą dėl Konfederacijos pertvarkymo ar pabaigos;
10.2.6.  priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
10.2.7.  priima sprendimą dėl Konfederacijos stojimo į tarptautines organizacijas, kurių tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems teisės aktams;
10.2.8.  priima sprendimą steigti ir likviduoti Konfederacijos filialus ir (ar) atstovybes; 
10.2.9.  tvirtina Konfederacijos metinį biudžetą, metinės veiklos programą;
10.2.10. tvirtina Konfederacijos veiklos strategiją;
10.2.11. nustato, keičia Konfederacijos filialų ir (ar) atstovybių) veiklos nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus;
10.2.12. renka ir atšaukia Prezidentą;
10.2.13. skiria ir atleidžia Konfederacijos direktorių, nustato jam atlyginimą (jei su juo sudaroma darbo sutartis), atšaukia jį iš pareigų;
10.2.14. tvirtina Konfederacijos direktoriaus pareiginius nuostatus;
10.2.15. priima sprendimą dėl naujų narių priėmimo į Konfederaciją šiuose įstatuose numatytais pagrindais ir tvarka;
10.2.16. priima sprendimą dėl Konfederacijos stebėtojo statuso asmenims suteikimo, atėmimo;
10.2.17. priima sprendimą dėl Konfederacijos partnerio statuso asmenims suteikimo, atėmimo;
10.2.18. priima sprendimą dėl Konfederacijos asocijuoto partnerio statuso asmenims suteikimo, atėmimo;
10.2.19. nustato Konfederacijos partnerio statuso suteikimo mokestį bei metinius mokesčius Konfederacijos partneriams.
10.3.  Susirinkimui priskiriama ir kita Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatyta kompetencija.
10.4.  Susirinkimus šaukia Konfederacijos direktorius. Eilinis Susirinkimas šaukiamas kas 3 (trys) mėnesiai, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Konfederacijos finansinių metų pabaigos. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja Prezidentas arba ne mažiau kaip 1/3 (trečdalis) balso teisę turinčių Konfederacijos narių. Neeilinio Susirinkimo iniciatoriai Konfederacijos direktoriui pateikia paraišką, kurioje nurodoma Susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl Susirinkimo datos, laiko ir vietos.
10.5.  Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę Konfederacijos direktorius privalo informuoti Konfederacijos narius raštu arba el. paštu likus nemažiau kaip 14 (keturiolikai) dienų iki Susirinkimo pradžios dienos. Narys ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo privalo raštu ar el. paštu patvirtinti būsimą dalyvavimą Susirinkime. Nedalyvaujančių narių patvirtinimas yra nebūtinas. Jeigu visi Konfederacijos nariai raštu (laišku, faksu) arba el. paštu išreiškia savo sutikimą dalyvauti Susirinkime, šiame punkte numatyto 14 (keturiolikos) dienų termino galima nesilaikyti.
10.6.  Susirinkimas laikomas įvykusiu jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Konfederacijos narių, turinčių balsavimo teisę. Jei Susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimas, nesvarbu kiek narių susirinktų. Pakartotinis Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio Susirinkimo darbotvarkėje esančiais klausimais.
10.7.  Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus nurodytus šių įstatų 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.2.4., 10.2.5., 10.2.6. 10.2.7., 10.2.8., 10.2.12., 10.2.13., 10.2.15.; 10.2.16.; 10.2.17.; 10.2.18. punktuose. Priimant sprendimus šių įstatų 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.2.4., 10.2.5., 10.2.6., 10.2.7., 10.2.8., 10.2.12., 10.2.13. punktuose nurodytais klausimais už juos turi balsuoti ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) Susirinkime dalyvaujančių Konfederacijos narių, turinčių balsavimo teisę. Priimant sprendimus šių įstatų 10.2.15; 10.2.16; 10.2.17; 10.2.18; punktuose nurodytais klausimais už juos turi balsuoti ne mažiau nei 1/2 (pusė) Susirinkime dalyvaujančių Konfederacijos narių, turinčių balsavimo teisę. Sprendimai dėl Direktoriaus, Prezidento rinkimo ir atšaukimo priimami 11.3, 12.3 punktų nustatyta tvarka. Sprendimai dėl Konfederacijos stebėtojo statuso suteikimo bei atėmimo priimami 13.2, 13.7 punktų nustatyta tvarka. Sprendimai dėl Konfederacijos partnerio statuso suteikimo bei atėmimo priimami 14.2, 14.6 punktų nustatyta tvarka. Sprendimai dėl Konfederacijos asocijuoto partnerio statuso suteikimo bei atėmimo priimami 15.2, 15.6 punktų nustatyta tvarka.
10.8.  Kiekviename Susirinkime išrenkamas Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Kiekvienas Susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo Susirinkimo dienos. Prie protokolo pridedamas Susirinkimo dalyvių sąrašas, pasirašytas Susirinkime dalyvavusių Konfederacijos narių. Protokolo kopiją gali gauti visi Konfederacijos nariai.
 
11.  PREZIDENTAS IR JO KOMPETENCIJA
 
11.1.  Santykiuose su trečiaisiais asmenimis Konfederaciją atstovauja Prezidentas ir/arba direktorius.
11.2.  Prezidentu gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos visuomenėje gerai žinomas asmuo.
11.3.  Prezidentas skiriamas Susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui. Skiriant Prezidentą kiekvienas Konfederacijos narys turi po vieną balsą. Prezidentas laikomas išrinktu, kai už jo kandidatūrą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) Susirinkime dalyvaujančių Konfederacijos narių, turinčių balsavimo teisę.
11.4.  Savo veikloje Prezidentas vadovaujasi įstatymais bei kitais teisės aktais, šiais įstatais, Susirinkimo sprendimais sprendimais.
11.5.  Prezidento funkcijos:
11.5.1.  atstovauja Konfederaciją santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
11.5.2.  aktyviai veikia siekiant propaguoti atsinaujinančių išteklių energetiką;
11.5.3.  palaiko ryšius su masinės informacijos priemonėmis;
11.5.4.  formuoja palankią visuomenėje nuomonę apie Konfederaciją, jos narius ir atsinaujinančių išteklių energetiką;
11.5.5.  atlieka kitas Susirinkimo pavestas funkcijas.
 
12.  DIREKTORIUS IR JO KOMPETENCIJA
 
12.1.  Konfederacijos veiklą organizuoja ir jai vadovauja vienasmenis valdymo organas – direktorius.
12.2.  Direktoriumi gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos vadybos specialistas, kuriam įstatymai nedraudžia eiti šių pareigų.
12.3.  Direktorius skiriamas Susirinkimo. Skiriant Direktorių kiekvienas Konfederacijos narys turi po vieną balsą. Direktorius laikomas išrinktu, kai už jo kandidatūrą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) Susirinkime dalyvaujančių Konfederacijos narių, turinčių balsavimo teisę.
12.4.  Darbo sutartį (jei ji sudaroma) su direktoriumi Konfederacijos vardu pasirašo Susirinkimo, kuriuo jis išrinktas, pirmininkas. Susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti direktorių iš pareigų darbo sutartis su juo įstatymų nustatyta tvarka nutraukiama.
12.5.  Savo veikloje direktorius vadovaujasi įstatymais bei kitais teisės aktais, šiais įstatais, Susirinkimo sprendimais bei savo pareiginiais nuostatais.
12.6.  Direktoriaus funkcijos:
12.6.1. organizuoja kasdienę Konfederacijos veiklą;
12.6.2. priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais sudarytas darbo sutartis, tvirtina jų pareiginius nuostatus, skatina juos bei skiria jiems nuobaudas;
12.6.3. atsižvelgdamas į įgaliojimų ribas, nustatytas direktoriaus pareiginiuose nuostatuose, Konfederacijos vardu sudaro sandorius;
12.6.4. atskirai arba kartu su Prezidentu atstovauja Konfederaciją valdžios ir valdymo institucijose, nacionalinėse bei tarptautinėse organizacijose;
12.6.5. atidaro Konfederacijos sąskaitas;
12.6.6. analizuoja Konfederacijos veiklai svarbius dokumentus;
12.6.7. steigia nuolatinius ir laikinuosius komitetus Konfederacijos vykdomų projektų koordinavimui;
12.6.8. skirsto Konfederacijos lėšas;
12.6.9. teikia informaciją Konfederacijos nariams;
12.6.10. teikia Konfederacijos dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui;
12.6.11. teikia informaciją ir dokumentus Susirinkimui;
12.6.12  užtikrina tinkamą Konfederacijos finansinę veiklą ir lėšų naudojimą Susirinkimo nustatyta tvarka;
12.6.13.  skelbia viešą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
12.6.14.  praneša Konfederacijos nariams apie esminius įvykius;
12.6.15.  parengia ir pateikia Susirinkimui tvirtinti Konfederacijos metinio biudžeto, metinės veiklos programos ir Konfederacijos strategijos projektus;
12.6.16. pateikia Susirinkimui tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Konfederacijos veiklos ataskaitą;
12.6.17. nustato Konfederacijos darbuotojų pareigybių sąrašą;
12.6.18. vykdo kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose bei pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.
12.7.  Direktorius už savo veiksmus atsako įstatymų nustatyta tvarka;
12.8.  Direktorius kasmet eiliniam pirmajam einamaisiais metais surengtam Susirinkimui turi parengti ir pateikti Susirinkimui susipažinti praėjusių metų Konfederacijos veiklos viešą ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyta:
12.8.1. Konfederacijos metinė finansinė atskaitomybė;
12.8.2. Konfederacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
12.8.3. Konfederacijos samdomų darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
12.8.4. informacija apie Konfederacijos veiklą įgyvendinant jos tikslus;
12.8.5. kita informacija, kurią nustato Susirinkimas.
 
13.  STEBĖTOJAI
 
13.1.  Šių įstatų 5.1. punkto reikalavimus atitinkantys juridiniai asmenys, kurie siekia ateityje tapti Konfederacijos nariais, turi teisę paduoti prašymą tapti Konfederacijos stebėtojais.
13.2.  Dėl juridiniams asmenims Konfederacijos stebėtojo statuso suteikimo sprendžia Susirinkimas. Juridiniai asmenys Konfederacijos stebėtojais tampa, jeigu už tai balsuoja ne mažiau nei 1/2 (pusė) Susirinkime dalyvavusių narių, turinčių balsavimo teisę.. Konfederacijos stebėtojo statusas įgyjamas nuo Susirinkimo sprendimo priėmimo momento.
13.3.  Konfederacijos stebėtojo statusas juridiniams asmenims galioja 1 (vienerius) metus nuo Susirinkimo sprendimo priėmimo momento. Pasibaigus stebėtojo statusui asmenys automatiškai, be atskiro Susirinkimo sprendimo, praranda Konfederacijos stebėtojo statusą ir jo suteikiamas teises bei pareigas.
13.4.  Stebėtojai nėra laikomi konfederacijos nariais, todėl jie neįgyja Konfederacijos narių teisių.
13.5.  Stebėtojai turi teisę:
13.5.1.  be balsavimo teisės dalyvauti Susirinkimuose;
13.5.2.  iš Konfederacijos gauti su Konfederacijos veikla susijusią informaciją;
13.5.3.  dalyvauti Konfederacijos renginiuose;
13.6.Konfederacijos stebėtojai turi pareigą laikytis Konfederacijos įstatų ir kitų teisės aktų.
13.7.  Susirinkimas turi teisę juridiniams asmenims atimti Konfederacijos stebėtojo statusą iki šio statuso galiojimo termino pabaigos, jeigu už tai balsuoja ne mažiau nei 1/2 (pusė) Susirinkime dalyvavusių narių, turinčių balsavimo teisę.
 
14.  PARTNERIAI
 
14.1.  Juridiniai asmenys, kurių viena iš veiklos sričių yra susijusi su atsinaujinančia energetika, turi teisę paduoti prašymą tapti Konfederacijos partneriais.
14.2.  Dėl juridiniams asmenims Konfederacijos partnerio statuso suteikimo sprendžia Susirinkimas. Juridinia asmenys Konfederacijos partneriais tampa, jeigu už tai balsuoja ne mažiau nei 1/2 (pusė) Susirinkime dalyvavusių narių, turinčių balsavimo teisę. Juridinis asmuo Konfederacijos partneriu tampa nuo Susirinkimo sprendimo priėmimo momento.
14.3.Konfederacijos partneriai nėra laikomi konfederacijos nariais, todėl jie neįgyja Konfederacijos narių teisių.
14.4.Konfederacijos partneriai turi teisę:
14.4.1.  be balsavimo teisės dalyvauti Susirinkimuose;
14.4.2.  iš Konfederacijos gauti su Konfederacijos veikla susijusią informaciją;
14.4.3.  dalyvauti Konfederacijos organizuojamuose renginiuose;
14.4.4.  Susirinkimo nustatyta tvarka reklamuoti savo prekes ir paslaugas.
14.5.Konfederacijos partneriai turi pareigas:
14.5.1.  Laikytis Konfederacijos įstatų ir kitų teisės aktų;
14.5.2.  Mokėti Susirinkimo nustatyto dydžio mokestį už tapimą Konfederacijos partneriais bei Susirinkimo nustatytas metines įmokas;
14.6.Susirinkimas turi teisę juridiniams asmenims pašalinti Konfederacijos partnerio statusą, jeigu už tai balsuoja ne mažiau nei 1/2 (pusė) Susirinkime dalyvavusių narių, turinčių balsavimo teisę.
14.7.Pasibaigus Konfederacijos partnerio statusui Konfederacijos partnerio mokėti įnašai ir kiti mokesčiai ar kitaip Konfederacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
14.8.Susirinkimo nustatyto dydžio mokestis už tapimą Konfederacijos partneriais bei Susirinkimo nustatytos metinės įmokos įnešamos pinigais.
 
15.  ASOCIJUOTI PARTNERIAI
 
15.1.  Juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su mokslu bei švietimu, turi teisę paduoti prašymą tapti Konfederacijos asocijuotais partneriais.
15.2.  Dėl Konfederacijos asocijuoto partnerio statuso juridiniams asmenims suteikimo sprendžia Susirinkimas. Juridiniai asmenys Konfederacijos asocijuotais partneriais tampa, jeigu už tai balsuoja ne mažiau nei 1/2 (pusė) Susirinkime dalyvavusių narių, turinčių balsavimo teisę. Juridinis asmuo Konfederacijos asocijuotu partneriu tampa nuo Susirinkimo sprendimo priėmimo momento.
15.3.Konfederacijos asocijuoti partneriai nėra laikomi konfederacijos nariais, todėl jie neįgyja Konfederacijos narių teisių.
15.4.Konfederacijos asocijuoti partneriai turi teisę:
15.4.1.  be balsavimo teisės dalyvauti Susirinkimuose;
15.4.2.  iš Konfederacijos gauti su Konfederacijos veikla susijusią informaciją;
15.4.3.  dalyvauti Konfederacijos organizuojamuose renginiuose;
15.5.Konfederacijos asocijuoti partneriai turi pareigą laikytis Konfederacijos įstatų ir kitų teisės aktų;
15.6.  Susirinkimas turi teisę juridiniams asmenims atimti Konfederacijos asocijuoto partnerio statusą, jeigu už tai balsuoja ne mažiau nei 1/2 (pusė) Susirinkime dalyvavusių narių, turinčių balsavimo teisę.
 
16.  KONFEDERACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA
 
16.1.Konfederacija nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo turtą ir lėšas. Jais Konfederacija naudojasi, disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka.
16.2.Konfederacijos pajamų šaltiniai yra:
16.2.1.  stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
16.2.2. parama, kitų asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
16.2.3. valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų ir organizacijų tiksliniai įnašai;
16.2.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Konfederacijai;
16.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
16.2.6. įmonių, kurių Konfederacija yra savininkė arba partnerė, pelnas;
16.2.7. lėšos ir turtas tiksliniams projektams ir programoms, gauti iš fondų, programų ir projektų;
16.2.8. pajamos iš šiems įstatams bei veiklos tikslams neprieštaraujančios ūkinės komercinės veiklos;
16.2.9.   kitos teisėtai gautos pajamos.
16.3.  Konfederacija gali gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka. Konfederacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
16.4.  Joks asmuo negali gauti išmokų iš Konfederacijos lėšų, jei tai nesusiję su šiuose įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimu, darbo santykiais ar Konfederacijos prisiimtų įsipareigojimų vykdymu.
16.5.  Konfederacijos lėšų ir pajamų naudojimo bei jos veiklos kontrolę vykdo Susirinkimas. Siekdamas patikrinti lėšų ir pajamų naudojimo tikslingumą Susirinkimas turi teisę skirti revizorių.
16.6.  Konfederacijai galioja jos veiklai taikomi teisės aktų ribojimai.
 
17.  KONFEDERACIJOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
 
17.1.Konfederacijos pranešimai, informacija ir kiti dokumentai dėl šaukiamo Susirinkimo, Susirinkimo sprendimų bei kita korespondencija ir dokumentai, su kuriais pagal teisės aktų reikalavimus gali susipažinti Konfederacijos nariai, pateikiami jiems šių įstatų 10.5. punkto nustatyta tvarka.
17.2.Konfederacijos pranešimai siunčiami laikantis teisės aktų ir šių įstatų nustatytų terminų. Jei terminai nėra nustatyti, pranešimai siunčiami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo arba informacijos pateikimo direktoriui dienos.
17.3.Konfederacijos pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi teisę susipažinti kiti asmenys, nesantys Konfederacijos nariais, siunčiami paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai. Prireikus, pranešimai gali būti siunčiami faksu, vėliau juos išsiunčiant paštu arba įteikiant asmeniškai pasirašytinai. Šiame punkte minimi pranešimai taip pat gali būti skelbiami nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos Žinios“.
17.4.Direktorius yra asmuo, atsakingas už tinkamą ir savalaikį pranešimų ir (arba) skelbimų bei informacijos paskelbimą ir (arba) įteikimą.
 
18.  DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO KONFEDERACIJOS NARIAMS TVARKA
 
18.1.Konfederacijos direktorius teikia dokumentus ir kitą informaciją apie Konfederacijos veiklą jos nariams teisės aktų nustatyta tvarka.
18.2.Konfederacijos nariui raštu pareikalavus Konfederacija ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę nariui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų:
18.2.1. Konfederacijos įstatų;
18.2.2. metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų;
18.2.3. Konfederacijos veiklos ataskaitų;
18.2.4. Revizoriaus išvadų bei revizijos dokumentų;
18.2.5. Susirinkimų protokolų;
18.2.6. kitų Konfederacijos dokumentų, kurie pagal teisės aktus yra vieši, jei juose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.
 
19.  KONFEDERACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS
 
19.1.Konfederacijos filialų ir (arba) atstovybių skaičius neribotas.
19.2.Filialus ir (arba) atstovybes Konfederacija steigia ir jų veiklą nutraukia Susirinkimo sprendimu, kai už tai balsuoja 2/3 (du trečdaliai) Susirinkime dalyvaujančių narių.
19.3.Filialai ir (arba) atstovybės veikia pagal filialų ir (arba) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Susirinkimas paprasta balsų dauguma. Filialų ir atstovybių vadovų kandidatūras tvirtina Susirinkimas paprasta balsų dauguma.
19.4.Susirinkimas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ir (arba) atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ir (arba) atstovybės veiklą Konfederacija viešai skelbia vietos ir šalies spaudoje. Veiklos nutraukimo procedūra gali būti užbaigta ne anksčiau kaip po 16 (šešiolikos) dienų nuo paskelbimo dienos. Atsakingas asmuo, užbaigęs filialo ir (arba) atstovybės veiklos nutraukimo procedūrą, surašo veiklos nutraukimo aktą ir pateikia dokumentus, reikalingus filialui ir (arba) atstovybei išregistruoti.
 
20.  ĮSTATŲ KEITIMAS
 
20.1.  Šie įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatyta procedūra tik Susirinkimo sprendimu, kuris buvo priimtas ne mažiau 2/3 (du trečdaliai) Susirinkime dalyvavusiu narių balsų dauguma.
 
21.  KONFEDERACIJOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS
 
21.1.Konfederacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 
22.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
22.1.Šie įstatai įsigalioja nuo jų atitinkamo įregistravimo dienos.
22.2.Įstatai pasirašyti 7 (septyniais) egzemplioriais.
 
Įstatų redakcija patvirtinta steigiamojo susirinkimo, įvykusio 2012-04-17, Vilniuje, sprendimu
 
Įgaliotas asmuo pasirašyti įstatus:
 
Lietuvos atsinaujinančių išteklių
energetikos konfederacijos
Direktorė Dalia Juočerytė
 
 
Įstatai pasirašyti 2012-04-17